U bevind zich nu hier: HomeAlgemene Voorwaarden

MediaWebdesign is als eenmanszaak gevestigd in Philippine (Zeeuws-Vlaanderen), aan de Castiliestraat 2 (4553BS) en als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Terneuzen onder nummer 52595013. Vanwege de rechtsvorm kan MediaWebdesign alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door de heer M(arc) Czybulinski-Vleugels.


Gebruikersvoorwaarden van MediaWebdesign.nl (en aanverwante websites)

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik en bezichtiging van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.


Websites van derden

MediaWebdesign.nl bevat hyperlinks en bronvermeldingen naar andere websites die buiten het domein van MediaWebdesign liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden niet altijd door MediaWebdesign gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze website links en bronvermeldingen zijn aangebracht waarvan bestanden, van welke inhoud dan ook, gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico. De link of bronvermelding houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt MediaWebdesign geen enkele aansprakelijkheid. Noch is MediaWebdesign op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die webpaginas.


Inhoud

MediaWebdesign betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen, actualiseren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan ondanks deze inspanning op geen enkele wijze garant staan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. MediaWebdesign kan de inhoud (teksten, afbeeldingen, geluiden, hyperlinks en andere objecten) van deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. MediaWebdesign is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van de veranderingen of beëindiging. Ondanks de constante zorg en aandacht die MediaWebdesign besteedt aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de MediaWebdesign websites of met de tijdelijke onmogelijkheden om deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de MediaWebdesign verkregen is. MediaWebdesign garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.


Hyperlinks

Indien uw website gerelateerd is aan ons doel of onze doelgroep (en niet discriminerend van aard is en/of niet politiek of sexueel georiënteerd) is het vrij toegestaan om hyperlinks naar deze website te maken. Indien de beheerder van een website of webshop bezwaar maakt over een op onze pagina aangebrachte hyperlink naar zijn website, zal de link na overleg verwijderd worden.


Email

Het is mogelijk dat computervirussen buiten medeweten van MediaWebdesign via haar email worden verspreid. MediaWebdesign is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van email, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert MediaWebdesign haar uitgaande email zorgvuldig op aanwezigheid van virussen.


Database

De database is eigendom van MediaWebdesign te Philippine en wordt volledig beheerd naar de gestelde eisen van het CBP, College Bescherming Persoonsgegevens, te Den Haag.


Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij MediaWebdesign. Vermenigvuldiging en /of openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de MediaWebdesign sites opgeslagen informatie in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MediaWebdesign. Enige uitzondering hierop betreft vermelding van MediaWebdesign als bron bovenaan het bericht, met in de vermelding een link naar de MediaWebdesign website. MediaWebdesign behoudt tevens het recht, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst, als muziek-en beeldmateriaal.


Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de dienstverlening van MediaWebdesign, MediaWebdesign verricht online diensten voor derden zoals het creëren van scripts, layouts en websites. Indien bepaalde werkzaamheden buiten de mogelijkheden van MediaWebdesign liggen dan kan MediaWebdesign besluiten deze werkzaamheden aan derden uit te besteden. Bij accoordverklaring van de cliënt inzake een opdracht of offerte gaan enkele nader te noemen voorwaarden in werking. De accoordverklaring van de cliënt kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Onder schriftelijk verstaan wij zowel per privé bericht (sitedeals), per email, per msn, via brief, door middel van een contract of anderszins mogelijke schriftelijke vormen. Na accoordverklaring is de klant bij tussentijdse annulering het navolgende verschuldigd aan MediaWebdesign; 25% van de totale overeengekomen som indien het werkzaamheden van MediaWebdesign betreft 100% van de uitbesteedde werkzaamheden. De betalingstermijn van alle facturen verstuurd vanuit MediaWebdesign bedraagt 14 dagen. Na 14 dagen volgt een herinnering met administratiekosten. De betalingstermijn van de herinnering bedraagt 7 dagen. Bij uitblijving van de betaling daarvan zal een incasso ingeschakelt worden alsook een rente van 6% (op jaarbasis) over de uitstaande som berekent worden.


Scripts

Kant en klare scripts worden per licentie verkocht. Deze licenties zijn alleen voor eigen gebruik (op slechts één domein) en niet voor wederverkoop. Voor doorverkoop moet steeds toestemming gevraagd worden aan de licentieverstrekker (te weten MediaWebdesign). In de licentie kunnen verder de rechten van het script omschreven staan als onbeperkt gebruik voor een onbeperkt aantal domeinen. Ook hier geldt dat deze licentie, alsook de daaruitvoortvloeiende websites, niet voor wederverkoop mogen zijn doch slechts voor eigen gebruik. Alle licenties zijn dus op persoonlijke titel uitgevaardigd. MediaWebdesign behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen als een licentiehouder zich niet aan deze afspraken houdt.

MediaWebdesign hanteert na oplevering van een script of website een aftersales periode van maximaal 3 maanden.
- Mits er geen eigen wijzigingen aangebracht zijn in de scripting.
- Mits de server van licentiehouder voldoet aan de navolgende eisen;
* .htaccess ondersteuning voor mod_rewrite
* MySql database
* PHP5
* fopen

MediaWebdesign behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina compleet met ingangsdatum worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.


Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van Toepassing. Indien één onderdeel, danwel meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel danwel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van kracht.


Naschrift

Opmerkingen en suggesties voor verbetering en aanpassingen worden zeer op prijs gesteld. U kunt een email sturen via het contactformulier.